​FÅ ALLE INFORMATIONERNE OMKRING FØRTIDSPENSION

Overvejer du, om du kunne være berettiget til førtidspension?

Jeg har nedenfor forsøgt at oplyse om vilkår, rettigheder, sagsgang mm. der er i forbindelse med førtidspension. Det er ikke så nemt at forenklet, men håber det kan hjælpe.

Der er rigtig mange ting der skal være på plads, afprøvet, undersøgt og grundigt beskrevet før der kan bevilges en førtidspension. Rigtig mange oplever dog at få informationen: du er for ung til at få tilkendt førtidspension, eller du er ikke berettiget til førtidspension, det kan slet ikke betale sig at søge, for du får den ikke, du skal først igennem et ressourceforløb, det er kun terminale der kan få førtidspension, eller hvad de nu kan finde på at sige.

Af lov om Social Pension § 16 fremgår det at:

​§ 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension efter stk. 1 eller 2,

1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Man kan altså godt få pension når man er under 40 år.

Ressourceforløb

​Den nuværende pensionsreform trådte i kraft 01-01-2013. Det er her ressourceforløbene kommer ind første gang. Det fremgår af vejledning til loven at det i stedet for førtidspension skal overvejes, om det er muligt – fx gennem et ressourceforløb – at udvikle arbejdsevnen.

Det er en forudsætning for at iværksætte et ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen, op på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i fleksjob.

Mere om ressourceforløb, under ressourceforløb.

Det fremgår af loven at det skal være dokumenteret eller at det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, for at der kan tilkendes førtidspension. Af lovens forarbejder er der givet eksempler på grupper hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade, og personer hvor prognosen er kort levetid.

Hører man ikke umiddelbart under disse grupper, skal det altså være dokumenteret at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det er altså ikke ens betydende med at man ikke kan få tilkendt førtidspension, men der skal rigtig meget dokumentation til.

I kommunerne tolker man ofte dokumentation som afprøvet

​Det fremgår af loven at det skal være dokumenteret at der ikke findes yderligere muligheder for bedring og udvikling af arbejdsevnen. Men det er ikke ens betydende med at kommunen rent faktisk skal have afprøvet alle indsatser. Kommunen kan således vurdere at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen uden at afprøve alle indsatser i praksis.

Hvordan søger man førtidspension?

​§ 17 el. § 18 i Lov om Social Pension

§ 17. er den hvor du selv anmoder om pension. Altså siger til sagsbehandler at du gerne vil søge pension. (Dette skal tolkes som en anmodning om pension, og sagen skal derfor behandles) eller du sender en ansøgning til kommunen. Det er altid en god ide at gøre det over mail eller e-boks, da du derved vil have bevis på at den er søgt.

Hvis du selv søger pension, søger man på det der hedder foreliggende grundlag. Der skal altså af kommunen træffes afgørelse på baggrund af de oplysninger der ligger i kommunen på ansøgningstidspunktet. Det er derfor en god ide at tjekke inden du søger, om kommune har det hele, sende alt relevant materiale med i din anmodning, eller en liste over alt relevant i din anmodning.

Når du søger på foreliggende grundlag, skal der stadig udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del, og sagen skal til rehabiliteringsteamet, som laver en indstilling, altså ikke en afgørelse. Denne indstilling skal, uanset om de peger på tilkendelse af pension eller afslag på pension, behandles i beslutningsforum, som er dem der træffer afgørelsen og dermed kan bevilge pension.

§ 18. er den hvor kommunen indstiller til pension. Sagsbehandler har ikke længere kompetence til at indstille til pension, men har udelukkende kompetence til at indstille til rehabiliteringsteamet, som så kan indstille til pension. Sagsbehandler kan i indstillingen til rehabiliteringsteamet (rehabiliteringsplanens forberedende del) sørge for at beskrive sagen, så den ligger op til, at der overvejes og kigges på mulighederne for indstilling til pension.

Man kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling, da denne ikke er en afgørelse, det er først i det øjeblik der fra beslutningsforum eller fra sagsbehandler kommer en afgørelse, at man har mulighed for at klage. Husk altid at klage inden for 4 uger.

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til tilkendelse af pension, og beslutningsforum giver afslag, skal sagen sendes tilbage til rehabiliteringsteamet, for ny behandling. Det er altså endnu ikke muligt at klage. Indstiller rehabiliteringsteamet for anden gang til tilkendelse af pension, og beslutningsforum igen giver afslag, så skal der komme en afgørelse ud af det, som der kan klages over.

Husk at en klage over afslag på pension ikke har opsættende virkning, altså skal kommunen fortsætte med at arbejde i din sag mens den behandles i Ankestyrelsen

Skillelinjen mellem førtidspension og fleksjob i få timer

​I nogle sager, hvor en borger aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, vil kommunen visitere en borger til fleksjob i få timer om ugen. Altså den berømte: du kan få fleksjob helt ned til 2 timer om ugen, nogle kommuner siger faktisk 1 time om ugen, og jeg har da også hørt nogen sige helt ned til 40 minutter i ugen.

Det fremgår dog af vejledning om fleksjob, at “En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor det vurderes, at personen aktuelt har en meget lille arbejdsevne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for at den pågældendes arbejdsevne kan udvikles, således at personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode. Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension. Personer hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, eller personer der er så syge, eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres, vil kunne tilkendes førtidspension.”

Det er altså ikke nødvendigvis korrekt hvis du bliver bevilget et fleksjob på 2 timer om ugen.​

Kontakt Din Socialraadgiver

Har du nogle spørgsmål til en ydelse, eller er du nysgerrig på at vide mere end du kan læse her? Så udfyld formularen, og jeg vender hurtigt tilbage.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse og cvr

Hemmerslev 3

5471 Søndersø

​CVR: 35129901

Kontakt mig

​Din Socialraadgiver

​Tlf.: 40 55 24 53

E-mail: info@dinsocialraadgiver.dk

Følg firmaet på Facebook