​DE OVERORDNEDE, MEN VIGTIGE PARAGRAFFER

Jeg har lavet en lille liste, med nogle af de mere overordnede paragraffer. Jeg går altså ikke ind på de enkelte områder her. Listen er naturligvis ikke udtømmende, men da der er rigtig mange paragraffer og meget viden på området, har jeg forsøgt at samle de overordnede og mere overskuelige af slagsen. Husk at alle regler har undtagelser, dette gør sig også gældende for lovgivningen, så det kan naturligvis være en god ide at læse hele paragraffen.

Fx er der klager der har opsættende virkning, dette gør sig dog primært gældende indenfor anbringelsesområdet, ligesom der er nogle akter man ikke har krav på at få del i, i forbindelse med anmodning om aktindsigt.

Jeg håber at disse lister kan være en hjælp.

Der er meget mere i loven end hvad der fremgår her, men det er et forsøg på at give et overblik over rettigheder og muligheder, i håb at hjælpe. Husk du altid er velkommen til at ringe eller skrive til os, for en uforpligtende samtale. Vi kender lovgivningen, praksis og procedurer i kommunerne og ved hvordan det er at være i systemet og ikke blive set, hørt, accepteret eller anerkendt. Vi ved hvad vi laver og vi kan hjælpe dig.

Forvaltningsloven​

§ 8. Retten til at lade sig repræsentere eller bistå.

“§ 8.Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.”

§ 9. Retten til aktindsigt.

“§ 9.Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.”

§ 16. Behandling af anmodning om aktindsigt.

“§ 16.Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.”

§ 19. Partshøring.

” § 19.Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.”

§ 22. En afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse

“§ 22.En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.”

§ 23. Kan forlange skriftelig afgørelse.

“§ 23.Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.”

§ 25. En afgørelse skal være ledsaget af en klagevejledning.

“§ 25.Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Offentlighedsloven

§ 13. Notatpligt.

“§ 13.I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne.”

§ 40.Aktindsigt skal udleveres i den form som anmoder ønsker.

“§ 40.Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker.

Retssikkerhedsloven

§ 4.Kommunerne skal sørge for at tilrettelægge forløbet så borger har mulighed for at deltage.

“§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.”

§ 10. Kommunerne skal sikre at en sag er tilstrækkeligt belyst inden der kan træffes afgørelse.

“§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.”

§ 67. Klagefrist. Husk at en klagefrist ALTID er på 4 uger.

“§ 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.”

§ 72. En klage har ikke opsættende virkning.

“§ 72. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-6.”

Kontakt Din Socialraadgiver

Har du nogle spørgsmål til en ydelse, eller er du nysgerrig på at vide mere end du kan læse her? Så udfyld formularen, og jeg vender hurtigt tilbage.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse og cvr

Hemmerslev 3

5471 Søndersø

​CVR: 35129901

Kontakt mig

​Din Socialraadgiver

​Tlf.: 40 55 24 53

E-mail: info@dinsocialraadgiver.dk

Følg firmaet på Facebook